Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
3
Bàn lại về bản chất và sứ mạng của doanh nghiệp xã hội / Nguyễn Văn Quang // Dân chủ và Pháp luật. 2018. - Số 11, tr. 22 - 30.
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=242Nêu khái niệm, vai trò, ý nghĩa của doanh nghiệp xã hội; phân tích, so sánh bản chất và các đặc điểm của doanh nghiệp xã hội.
Đầu mục:0

4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17