Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
581 tr. ; 19 cm.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Trình bày một số vấn đề cơ bản về cộng đồng làng xã Việt Nam hiện nay. Giới thiệu cộng đồng làng xã ở một số địa phương nước ta hiện nay (vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở tỉnh Thái Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng, Ninh Bình,..
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:814) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hệ thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay: sách tham khảo / Hồ Văn Thông

Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1998
199tr. ; 19 cm.

Giới thiệu sơ lược lịch sử tư tưởng chính trị và các giai đoạn phát triển của nhà nước tư bản; phân tích tổ chức hệ thống chính trị của chủ nghĩa tư bản trên các mặt tổ chức Nhà nước, các chính Đảng, các nhóm lợi ích, các cuộc bầu cử, các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ rõ những mâu thuẫn làm sáng tỏ những giá trị phổ biến trong hệ thống chính trị của các nước tư bản phát triển. Phân tích những xu hướng mới của thời đại, đề cập một số vấn đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền và Nhà nước Việt Nam hiện nay
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:44) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Triết học với sự nghiệp đổi mới / Phạm Thành, Lê Hữu Tầng, Hồ Văn Thông

Hà Nội : Sự thật, 1990
99 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1