Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đổi mới để phát triển

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2002
239 tr. ; 19 cm.

Tập hợp 15 bài viết của các tác giả giới thiệu về đường lối đổi mới, phác hoạ bức tranh toàn cảnh về các phương diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:814) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hai cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội / Lê Hữu Tầng // Triết học. Số 9/2010, tr. 3 - 17.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3 of 3