Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ bên yếu thế trước các điều kiện thượng mại chung bất công bằng - Cách giải quyết của pháp luật một số quốc gia trên thế giới / Nguyễn Thị Hằng Nga // Nghề Luật. Số 2/2015, tr. 64 - 68.
Làm rõ khái niệm điều kiện thương mại chung trong giao kết hợp đồng. Phân tích cách giải quyết của một số quốc gia trên thế giới để bảo vệ bên yếu thế trước các điều kiện thương mại chung bất công bằng. Hầu hết, các cách giải quyết này đều không công nhận giá trị pháp lý của các điều khoản hợp đồng không công bằng và giao quyền cho Tòa án tuyên vô hiệu các điều khoản nếu có tranh chấp.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cách tiếp cận của pháp luật các nước và pháp luật Việt Nam về khái niệm điều kiện thương mại chung / Nguyễn Thị Hằng Nga // Nghiên cứu lập pháp, Số 24/2014, tr. 23 - 28.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=274Bài viết đưa ra nguồn gốc kinh tế của việc hình thành điều kiện thương mại chung và cách tiếp cận của pháp luật một số nước và pháp luật Việt Nam từ các phương diện khác nhau.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Chế định hợp đồng dân sự theo mẫu và một số đề xuất sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005 / Nguyễn Thị Hằng Nga // Nghiên cứu lập pháp. Số 16/2015, tr. 29 - 36.
Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng mẫu và pháp luật về hợp đồng mẫu. Phân tích những bất cập của chế định hợp đồng dân sự theo mẫu trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và đề xuất một số kiến nghị sửa đổi.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đạo đức nghề luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Huyên ; Lê Mai Anh,... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2011
363 tr. : minh họa ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Trình bày những vấn đề cơ bản về nghề luật, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật. Nghiên cứu đặc điểm, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên. Giới thiệu những quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:197) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4 of 4