Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et al.]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
490 tr. ; 21 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm: thế giới quan, phương pháp luận triết học; học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Đầu mục:37 (Lượt lưu thông:101) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004
521 tr. ; 20,5 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đầu mục:1213 (Lượt lưu thông:9713) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2