Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang ; Nguyễn Viết Thông,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
259 tr. ; 21 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối đấu tranh giành chính quyền; đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội và đường lối đối ngoại.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan ; Nguyễn Viết Thông,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015
490 tr. ; 21 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm: thế giới quan, phương pháp luận triết học; học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.
Đầu mục:37 (Lượt lưu thông:108) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3 of 3