Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn thêm về tội loạn luân / Nguyễn Tuyết Mai // Luật học. Số 2/2001, tr. 33 - 37.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Bộ luật Hình sự năm 2015 hoàn thiện quy định về các tội phạm về ma túy / Nguyễn Tuyết Mai // Tòa án nhân dân. Số 18/2017, tr. 1 - 5, 46.
Đề cập đến nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về các tội phạm về ma túy trong BLHS năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung quy định về các tội phạm về ma túy theo Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/HQ13.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bộ luật hình sự năm 2015 với việc đáp ứng yêu cầu tội phạm hoá của các luật khác / Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Văn Hương, Lê Đăng Doanh,...[et al.] // Luật học. Số đặc biệt Về BLHS năm 2015/2016, tr. 36 - 49.
Trên cơ sở xác định Bộ luật hình sự Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu tội phạm hoá của các luật phòng, chống và các luật chuyên ngành, bài viết đánh giá mức độ đáp ứng của Bộ luật hình sự đối với yêu cầu tội phạm hoá của 5 luật phòng, chống và 8 luật chuyên ngành. Từ đó, bài viết đưa ra đề xuất nhằm bảo đảm việc tội phạm hoá được kịp thời, đầy đủ các hành vi cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo yêu cầu của luật phòng, chống và luật chuyên ngành.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Các giải pháp tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp : đề án khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý ; Vũ Thị Lan Anh chủ nhiệm đề án ; Thư ký đề án: Vũ Văn Cương, Nguyễn Thị Bích Hồng ; Phan Chí Hiếu,... [et al.].

Hà Nội, 2014
398 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng về đào tạo cử nhân luật và tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật. Đánh giá thực trạng việc sử dụng các biện pháp nhằm đưa thực tiễn vào đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có nền đào tạo luật mang tính thực tiễn cao như Mỹ, Úc trong việc tổ chức dạy-học và thực hành luật, đưa ra bài học kinh nghiệm và giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Đề xuất các giải pháp tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo cử nhân luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10