Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
4
Cải cách tư pháp ở Nga / Nguyễn Đức Lam // Nghiên cứu lập pháp. 2002. - Số 2, tr. 73-82.
http://lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=149Trình bày bối cảnh, yêu cầu cải cách; nội dung, kết quả của cải cách và một số đánh giá cuộc cải cách tư pháp ở Liên bang Nga.


5
Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân : sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Dung chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Đức Lam, Trần Văn Tám

Hà Nội : Tư pháp, 2016
287 tr. : minh họa ; 21 cm.

Giới thiệu khái quát về Hội đồng địa phương, các mô hình của Hội đồng địa phương và chức năng giám sát của Hội đồng địa phương trên thế giới. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân. Phân tích thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở Việt Nam.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3)

       1  2  3  4  5  6 of 6