Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích thư ký đề tài ; Đoàn Thị Bạch Liên,... [et al.]

Hà Nội, 2015
158 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tính xã hội của pháp luật và việc bảo đảm tính xã hội trong các hoạt động cụ thể của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính xã hội của pháp luật. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Cơ chế giám sát quyền lực nhà nước ở Việt Nam : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2010
139 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay / Đoàn Thị Tố Uyên // Luật học. Số 5/2016, tr. 67 - 74.
Bài viết đề cập khái niệm, vai trò, nội dung hoạt động đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực trạng đánh giá tác động pháp luật hiện nay và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả cho hoạt động này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Linh Ngọc thư ký đề tài ; Trần Thị Vượng, Lê Thị Ngọc Mai

Hà Nội, 2017
209 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9