Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích thư ký đề tài ; Đoàn Thị Bạch Liên,... [et al.]
Hà Nội, 2015
158 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tính xã hội của pháp luật và việc bảo đảm tính xã hội trong các hoạt động cụ thể của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính xã hội của pháp luật. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Linh Ngọc thư ký đề tài ; Trần Thị Vượng, Lê Thị Ngọc Mai
Hà Nội, 2017
209 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
247 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Đầu mục:219 (Lượt lưu thông:542) Tài liệu số:1

4
Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản / Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Thị Minh Hà, Cao Kim Oanh, Trần Thị Vượng
Hà Nội : Tư pháp, 2012
369 tr. ; 21 cm.
Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ thuật xây dựng văn bản, gồm: khái quát về môn học; thủ tục xây dựng văn bản; ngôn ngữ trong văn bản; hình thức, nội dung văn bản; kĩ năng soạn thảo một số văn bản cụ thể; kiểm tra, xử lí văn bản và soạn thảo văn bản có nội dung xử lí văn bản khiếm khuyết.
Đầu mục:1

5
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
322 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5 of 5