Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về hệ thống pháp luật : sách tham khảo / Nguyễn Văn Hiển chủ biên ; Lê Minh Tâm,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014
259 tr. ; 19 cm.

Tập hợp các bài viết nghiên cứu một số vấn đề về pháp luật và hệ thống pháp luật, bao gồm: bản chất pháp luật, nguồn pháp luật, chế độ pháp quyền, việc thực thi pháp luật, nguồn nhân lực thực thi pháp luật và một số vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về mấy đặc điểm trong tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn / Lê Minh Tâm // Luật học. Số 2/1997, tr. 14 - 22.
Trên cở sở nghiên cứu về phương diện tư tưởng mà trước hết tìm hiểu một số ý tưởng, quan điểm đã đóng vai trò là tiền đề tư tưởng pháp luật của Lê quý Đôn, Tác giả mạnh dạn đưa ra một số ý kiến ban đầu phân tích một số đặc điểm của tư tưởng pháp luật Lê quý Đôn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Bàn về tính thống nhất của quyền lực nhà nước và sự phân công, phối hợp trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp / Lê Minh Tâm // Luật học. Số 5/2003, tr. 40 - 48.
Trình bày khái niệm quyền lực, quyền lực nhà nước. Từ đó làm rõ tính thống nhất, sự phân định tương đối của quyền lực nhà nước, sự giới hạn, tương tác giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và sự cần thiết phải có sự phân công phối hợp trong thực hiện các quyền.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Bảo hiến, cơ chế bảo hiến và cơ chế bảo hiến Việt Nam / Lê Minh Tâm // Luật học. Số 4/2005, tr. 32 - 37.
Xuất phát từ việc xác định bảo hiến là nhu cầu khách quan của đời sống xã hội, tác giả phân tích khái niệm "Bảo hiến", "Cơ chế bảo hiến"; xác định nội hàm của khái niệm "Cơ chế bảo hiến". Đồng thời, tác giả đã nêu nhận xét về mô hình cơ quan bảo hiến độc lập, về cơ chế bảo hiến Việt Nam. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện cơ chế bảo hiến Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10