Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển bền vững từ thực tiễn ở Trung Quốc / Bùi Xuân Phái // Luật học. Số 5/2016, tr. 90 - 96.
Bài viết trình bày một số thành tựu đồng thời phân tích các hệ quả của chương trình “tăng trưởng nóng”của nền kinh tế Trung Quốc về xã hội và môi trường do xây dựng chính sách không xuất phát từ các yêu cầu của phát triển bền vững, qua đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam và các nước đang phát triển có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển bền vững của mình.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Bàn về sự ra đời của nhà nước : hội thảo khoa học / Khoa Hành chính Nhà nước

Hà Nội, 2006
120 tr. ; 28 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay : luận án tiến sĩ luật học / Bùi Xuân Phái ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồi, PGS. TS. Lê Văn Long

Hà Nội, 2016
168 tr. ; 28 cm.

Trình bày khái quát về quản lý môi trường; nội dung, phương thức, bộ máy thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước. Phân tích thực trạng và nguyên nhân của việc thực hiện chức năng quản lý môi trường của Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng này ở nước ta trong thời gian tới.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8