Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về công ty hợp danh và giải pháp hoàn thiện / Trần Ngọc Dũng, Trần Ngọc Anh // Nhà nước và Pháp luật. Số 3/2017, tr. 37 - 42, 54.Phân tích những bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về địa vị pháp lý của công ty hợp danh, đồng thời đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của loại hình công ty này trong thời gian tới.
Đầu mục:0
2
Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong doanh nghiệp - Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện / Trần Ngọc Dũng // Luật học. 2018. - Số 11, tr. 17-28.Phân tích những nhược điểm, bất cập trong các qui định pháp luật hiện hành về địa vị pháp lí của ban kiểm soát trong các loại hình doanh nghiệp; đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi các qui định về ban kiểm soát trong doanh nghiệp ở Việt Nam, góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển bền vững của các doanh nghiệp.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1

3
Chiến lược và hoạt động của công ty Đông Ấn Anh ở Đông Á và Đại Việt trong hai thập niên đầu thế kỷ XVII / Trần Ngọc Dũng // Nghiên cứu Lịch sử. Số 10/2017, tr. 67 - 77.Bài viết góp phần nhận thức thêm về hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh trong hai thập niên đầu thế kỷ XVII tại Đông Á và Đại Việt (1614 - 1619) và đưa ra nhận xét về những hoạt động trên.
Đầu mục:0
4
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam / Trần Ngọc Dũng // Luật học. Số 2/2001, tr. 8 - 12.Trình bày tư tưởng, quan điểm, phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc hình thành và phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1
5
Đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : đề tài khoa học cấp Bộ / Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Nguyễn Văn Động chủ nhiệm đề tài ; Thái Vĩnh Thắng,... [et al.].
Hà Nội, 2009
613 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận của việc đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay: quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển bền vững và xây dựng pháp luật, cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật, tiêu chuẩn đánh giá mức độ đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc đảm bảo phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật. Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7 of 7