Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
C. Mác và PH. Ang - ghen toàn tập. /. Tập 1, (1839 - 1844) / C. Mác, PH. Ang - ghen.
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2004
963 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng / Trần Nhâm
Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
545 tr. ; 21 cm.

Trình bày những luận chứng khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người, đồng thời làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.
Đầu mục:5
3
Có một Việt Nam như thế đổi mới và phát triển kinh tế = Such is Vietnam renovation and economic development / Trần Nhâm chủ biên ; Khuất Duy Hải, ...[et al.]
Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
562 tr.; 30 cm.

Giới thiệu thành tựu của 10 năm đổi mới, đường lối và tiến trình đổi mới ở Việt Nam. Các ngành kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam trong cơ chế mới.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cuộc đấu trí ở tầm cao của trí tuệ Việt Nam / Trần Nhâm
Hà Nội : Lý luận chính trị, 2005
320 tr. ; 20,5 cm.

Cuốn sách làm rõ quá trình vận dụng sáng tạo tư duy lý luận vào khoa học và nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng ta trong cuộc đấu trí đầy tài năng với bộ máy chỉ đạo chiến tranh qua bốn đời tổng thống nước Mỹ - với hơn hai thập kỉ, để cuối cùng dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:227) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3