Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các kỹ năng mềm cần thiết cho luật sư / Nguyễn Thị Minh Huệ // Nghề Luật. 2018. - Số chuyên đề, tr. 50-54.
Bài viết khái quát chung về kĩ năng mềm, những kĩ năng mềm cần thiết cho luật sư tại các nước Mỹ, Anh. Tại Việt Nam, kết quả khảo sát cho thấy luật sư cần các kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng đặt câu hỏi, lập kế hoạch và kĩ năng công tác.
Đầu mục:0
2
Đạo đức nghề luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Huyên ; Lê Mai Anh,... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2011
363 tr. : minh họa ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Trình bày những vấn đề cơ bản về nghề luật, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật. Nghiên cứu đặc điểm, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên. Giới thiệu những quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:197) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2012
584 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng ...
Đầu mục:403 (Lượt lưu thông:3428) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu) / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2016
491 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:249)

5
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án của Luật sư / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Minh Huệ ; Nguyễn Hữu Phước … [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2018
699 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Trình bày những kĩ năng của Luật sư trong quá trình hành nghề tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án, gồm: kĩ năng tiếp xúc khách hàng; kĩ năng nghiên cứu hồ sơ, tra cứu pháp lí và viết pháp lí; các kĩ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng và dịch vụ pháp lí; kĩ năng tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng; kĩ năng thương lượng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải.
Đầu mục:10

       1  2  3  4 of 4