Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Chế định vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Minh Oanh chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Văn Hợi thư ký đề tài ; Vương Thanh Thúy, … [et al.]
Hà Nội, 2017
500 tr. ; 28 m.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vật quyền. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật dân sự hiện hành về vật quyền, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Tập hợp 9 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
4
Công ti hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 - Bất cập và kiến nghị hoàn thiện / Nguyễn Thị Yến // Luật học. Số 1/2017, tr. 89 - 96.Bài viết phân tích những điểm bất cập trong quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 về công ti hợp danh đồng thời đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1
5
       1  2  3  4  5  6  7 of 7