Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam / Trần Thị Bảo Ánh // Luật học. Số 5/2006, tr. 10 - 14.Bài viết tiếp cận bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam với những nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng tham gia, hàng hoá được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp, cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Ở Việt Nam, bán hàng đa cấp mới được hình thành theo Luật cạnh tranh năm 2004 nên cần được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.]
Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
423 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:3465) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Luật Cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh,... [et al.]
Hà Nội : Công an Nhân dân, 2016
422 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: những vấn đề chung; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh.
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:406) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6 of 6