Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam / Trần Thị Bảo Ánh // Luật học. Số 5/2006, tr. 10 - 14.Bài viết tiếp cận bán hàng đa cấp theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam với những nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm, đối tượng tham gia, hàng hoá được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp, cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Ở Việt Nam, bán hàng đa cấp mới được hình thành theo Luật cạnh tranh năm 2004 nên cần được nhà nước kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Luật cạnh tranh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Trần Thị Bảo Ánh, ... [et al.]
Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
423 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:3344) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2018
500 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

4
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2018
392 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

5
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2017
499 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đầu mục:1100 (Lượt lưu thông:1289) Tài liệu số:1

       1  2  3  4 of 4