Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Thị Hồi chủ biên, ... [ et al. ]

Hà Nội : Tư pháp, 2009
347 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:198 (Lượt lưu thông:155) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay: đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Hồi chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]

Hà Nội, 2009
267 tr. ; 28 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)


4
Bảo đảm tính xã hội của pháp luật trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Bùi Thị Đào chủ nhiệm đề tài ; Nguyễn Ngọc Bích thư ký đề tài ; Đoàn Thị Bạch Liên,... [et al.]

Hà Nội, 2015
158 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lí luận về tính xã hội của pháp luật và việc bảo đảm tính xã hội trong các hoạt động cụ thể của quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị xây dựng Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính xã hội của pháp luật. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế / Nguyễn Minh Đoan chủ biên

Hà Nội : Tư pháp, 2006
218 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:31 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10