Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2

2
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
3
Bảo đảm quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật trong lao động / Nguyễn Thu Trang // Dân chủ và pháp luật. Số 5/2018, tr. 9 - 13.
Nêu sự cần thiết phải bảo đảm quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật trong lao động; cơ chế bảo đảm không phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật trong lĩnh vực lao động.
Đầu mục:0

4
Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hà Nội, 2016
350 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, tập trung vào một số nội dung như: quyền bảo vệ tài sản, quyền chuyển đổi giới tính, vấn đề mang thai hộ, bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về bầu cử và ứng cử,...
Đầu mục:2
5
Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua cơ chế khu vực : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Thu Trang ; TS. Nguyễn Thị Kim Ngân hướng dẫn

Hà Nội, 2017
95 tr. ; 28 cm.

Trình bày những vấn đề lý luận về cơ chế khu vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Nghiên cứu cơ chế khu vực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á; sự tham gia của Việt Nam vào quá trình xây dựng và vận hành cơ chế nhân quyền ASEAN cũng như tác động của cơ chế nhân quyền ASEAN đến Việt Nam. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ chế nhân quyền ASEAN.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7 of 7