Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội, 2016
130 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu, đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với hệ thống thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam.
Đầu mục:1

2
Định hướng cho sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Nhu cầu và giải pháp thực hiện : kỷ yếu hội thảo / Trường Đại học Luật Hà Nội
Hà Nội, 2017
170 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu định hướng cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, đạo đức và việc làm, hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ,…
Đầu mục:2

3
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2018
500 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

4
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 2 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2018
392 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 2, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; hoạt động thương mại và hợp đồng trong hoạt động thương mại; giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án, giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

5
Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam. Tập 1 / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung ; Nguyễn Thị Vân Anh, ... [et al.]
Hà Nội : Tư pháp, 2017
499 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thương mại Việt Nam học phần 1, gồm: những vấn đề chung về Luật Thương mại Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã; quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
Đầu mục:1100 (Lượt lưu thông:1288) Tài liệu số:1

       1  2  3  4 of 4