Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Áp dụng ủy quyền lập pháp để thực hiện quyền lập pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam / Tô Văn Hòa, ... [et al.] // Thông tin Khoa học Pháp lý. Số chuyên đề 4/2016, tr. 1 - 44.
Trình bày lý luận chung về ủy quyền lập pháp: khái niệm, tính tất yếu, tiêu chí, nguyên tắc của ủy quyền lập pháp; nhu cầu, khái niệm, các cơ chế kiểm soát ủy quyền lập pháp; cơ sở áp dụng, cơ chế thực hiện ủy quyền lập pháp ở Việt Nam.
Đầu mục:0
2
3
Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay : đề tài khoa học cấp bộ / Bộ Tư pháp. Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý ; Thái Vĩnh Thắng chủ nhiệm đề tài ; Mai Thị Mai thư ký đề tài ; Nguyễn Đăng Dung,... [et al.].

Hà Nội, 2014
503 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chế độ bầu cử: bản chất, chức năng, vai trò, nội dung cơ bản của chế độ bầu cử ; các nguyên tắc bầu cử phổ biến, khái quát về chế độ bầu cử của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới chế độ bầu cử ở nước ta đáp ứng yêu cầu dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện pháp luật bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Bộ Tư Pháp. Viện Khoa học Pháp lý ; Thái Vĩnh Thắng chủ nhiệm đề tài ; Thư ký đề tài: Mai Thị Mai, Thái Thị Thu Trang ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội, 2017
473 tr. : minh họa ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về các quyền dân sự, quyền chính trị của con người. Đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị theo Hiến pháp năm 2013, từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

5
       1  2  3  4  5 of 5