Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một số nước : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế / Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2017
296 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề về án lệ, gồm: mối quan hệ giữa án lệ với các nguồn khác của pháp luật; nguyên tắc xây dựng và áp dụng pháp luật; những yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay; quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ tại Việt Nam…
Đầu mục:2

2
3
4
Cơ quan Nhà nước ở trung ương theo Hiến pháp năm 2013 : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính Nhà nước

Hà Nội, 2015
135 tr. ; 28 cm.

Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu về cơ quan nhà nước ở trung ương theo Hiến pháp năm 2013.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6 of 6