Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Định tội danh / Đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật ; Lê Cảm
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012
703tr.; 21cm.+
Trường đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật
Khái niệm, các đặc tính cơ bản và những căn cứ pháp lý , căn cứ khoa học của việc định tội danh đối với các loại tội phạm như: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm có đồng phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1