Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật : kỷ yếu hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Hà Nội, 2016
350 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, tập trung vào một số nội dung như: quyền bảo vệ tài sản, quyền chuyển đổi giới tính, vấn đề mang thai hộ, bảo đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong thực hiện pháp luật về bầu cử và ứng cử,...
Đầu mục:2
2
3
4
Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội : kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường / Trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Nội, 2014
163 tr. ; 28 cm.

Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về đạo đức, lối sống, mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật; thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục về vấn đề này.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7 of 7