Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay : chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX-07. Đề tài: KX-07-03 / Nguyễn Tài Thư chủ biên; Hoàng Văn Lân,... [et al.]

Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
284tr. ; 19 cm.

Nêu lên hình thái và sự tác động của các hệ tư tưởng và tôn giáo, nho giáo sơ kỳ và ảnh hưởng của nó đối với con người Việt Nam. Những ảnh hưởng của văn hoá tư tưởng phương Tây. Chủ nghĩa Mác-Lênin với sự phát triển con người Việt Nam. Anh hưởng của các tôn giáo đối với đời sống xã hội nước ta: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong cán bộ lãnh đạo quản lý của Việt Nam hiện nay : sách tham khảo/ Nguyễn Thế Kiệt chủ biên ; Nguyễn Bằng Tường, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
270 tr. ; 20 cm.

Tập hợp các bài viết của tập thể tác giả Khoa Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về ảnh hưởng của đạo đức phong kiến đối với cán bộ lãnh đạo quản lý của Việt Nam hiện nay
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:815) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3 of 3