Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2015 (Thực hiện từ 01/01/2017) / Ngô Hoàng Oanh chủ biên ; Vũ Thị Hồng Yến, ... [et al.]

Hà Nội : Lao động, 2016
728 tr. ; 27 cm.

Phân tích, bình luận và đưa ra một số ví dụ thực tiễn để làm rõ nội dung của từng điều luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (thực hiện từ 01/01/2017) liên quan đến quy định chung và những quy định cụ thể về: quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi hành.
Đầu mục:1

2
Chính sách và pháp luật về thương mại biên giới : hội thảo khoa học / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Pháp luật quốc tế

Hà Nội, 2007
74 tr. ; 28 cm.
Khoa Pháp luật quốc tế.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... [et al.]

Hà Nội : Công an Nhân dân, 2012
584 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chung về tư vấn pháp luật như: kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn. Trình bày kỹ năng tư vấn pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể, bao gồm: đầu tư; thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp; đàm phán, ký kết hợp đồng ...
Đầu mục:403 (Lượt lưu thông:3497) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu) / Học viện Tư pháp ; Chủ biên: Ngô Hoàng Oanh, Nguyễn Minh Hằng ; Biên soạn: Nguyễn Thị Minh Huệ, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2016
491 tr. ; 24 cm.
Học viện Tư pháp
Giới thiệu những kỹ năng chuyên sâu của Luật sư về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: tư vấn thành lập doanh nghiệp, quản lý nội bộ doanh nghiệp, về đầu tư, đất đai cho doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế trong doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp, tổ chức lại và chấm dứt doanh nghiệp.
Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:249)

       1  2  3 of 3