Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận về thẩm quyền ban hành văn bản trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 / Trần Thị Vượng // Luật học. Số 6/2016, tr. 74 - 82.Bài viết làm rõ những điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung); một số bất cập về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được Luật giải quyết như: hệ thống pháp luật vẫn cồng kềnh với khá nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật; việc giao quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho một số chủ thể chưa thực sự phù hợp; nội dung của một số loại văn bản quy phạm pháp luật chưa được phân định rõ ràng…
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ nhiệm đề tài ; Ngô Linh Ngọc thư ký đề tài ; Trần Thị Vượng, Lê Thị Ngọc Mai
Hà Nội, 2017
209 tr. ; 28 cm.
Bộ Tư pháp.
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này. Tập hợp 5 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

3
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
247 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Đầu mục:219 (Lượt lưu thông:684) Tài liệu số:1

4
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
322 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Đầu mục:30 Tài liệu số:1

5
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Hoàng Minh Hà, Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2016
322 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1

       1  2  3  4 of 4