Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2017
496 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]

Hà Nội : Tư pháp, 2016
495 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Đầu mục:999 (Lượt lưu thông:1686) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

4
Giáo trình Lí luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2010
527 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan ; Nguyễn Văn Động,... [et al.]

Hà Nội : Công an nhân dân, 2015
503 tr. ; 22 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận nhà nước và pháp luật, bao gồm: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu và vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội,...
Đầu mục:327 (Lượt lưu thông:392) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2