Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biến đổi cơ cấu giai tầng ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc ; Phùng Thị Huệ chủ biên; Dương Phú Hiệp, ... [et.al.]

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2008
227 tr. ; 21 cm.
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Con đường phát triển của một số nước châu Á - Thái Bình Dương / Dương Phú Hiệp chủ biên ; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996
440tr. ; 19cm.

Cuốn sách trình bày ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với sự phát triển của các nước châu á - Thái Bình Dương. Những bài học kinh nghiệm của con đường phát triển của các NICs châu á, các nước Asean và Cộng hoà dân chủ và nhân dân Trung Hoa về kinh tế
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Con đường phát triển của một số nước Châu Á - Thái Bình Dương : sách tham khảo / Dương Phú Hiệp chủ biên ; Hoa Hữu Lân,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996
440 tr. ; 19 cm.

Nghiên cứu những ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và khu vực đến sự phát triển của các nước Châu á - Thái Bình Dương. Tìm hiểu con đường phát triển của các NIES châu á, các nước ASEAN, cộng hoà nhân dân Trung Hoa và những bài học kinh nghiệm
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:815) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3