Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Xã hội học pháp luật / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện

Hà Nội : Tư pháp, 2018
391 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
Đầu mục:180 (Lượt lưu thông:372) Tài liệu số:1

       1 of 1