Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ nghĩa Mác-Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực / Nguyễn Ngọc Long chủ biên ; Trần Hữu Tiến,... [et al. ]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
530 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:24) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Phú Trọng chủ biên

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2008
484 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:146) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:229) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình triết học Mác- LêNin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; Nguyễn Duy Quý trưởng ban ; Dương Phú Hiệp phó trưởng ban ; Nguyễn Trọng Chuẩn,...[et.al.]

Hà nội : Chính trị Quốc gia, 2002
671 tr. ; 20,5 cm.
Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia. Các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đầu mục:97 (Lượt lưu thông:815) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển / Phạm Tất Dong chủ biên ; Phạm Minh Hạc,... [et al.]

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 1997
386 tr. ; 20 cm.

Cuốn sách ghi lại các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với khoa học xã hội và nhân văn trong 10 năm qua. Những thành tựu lý luận nổi bật, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Công tác quản lý khoa học xã hội và nhân văn, những kết quả nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sử học Việt Nam qua 10 năm đổi mới. Lý luận kinh tế Việt Nam 10 năm đổi mới và phát triển. Văn học, khoa học nghiên cứu con người trong tiến trình đổi mới. Tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay của nước ta và nhiệm vụ đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn
Đầu mục:39 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2