Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay / Trần Mạnh Đạt // Nhà nước và Pháp luật. Số 10/2006, tr. 32 - 41.
Trên cơ sở nhận định về thực trạng, nguyên nhân của tội kinh doanh trái phép ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, tác giả xây dựng nhiều giải pháp khác nhau để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tiễn. Các giải pháp được tác giả phân thành nhiều nhóm, như: nhóm giải pháp kinh tế - xã hội; nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật; nhóm giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm; nhóm giải pháp về phổ biến, tuyên truyền pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tội cướp tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2015 và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm / Trần Thị Lịch // Nghề Luật. Số 1/2016, tr. 56 - 58.
Tìm hiểu một số điểm chú ý trong dấu hiệu pháp lý hình sự và hình phạt đối với tội cướp tài sản. Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội cướp tài sản. Đề xuất một số giải pháp đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Xác định tội danh của Nguyễn Văn A / Bùi Thị Bích Liễu // Tòa án nhân dân. Số 13/2013, tr. 30 - 32.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 683