Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bất cập trong các quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Giám đốc sở và cấp tương đương, Bộ trưởng theo Luật Khiếu nại năm 2011 / Lê Việt Sơn, Võ Tấn Đào // Nhà nước và Pháp luật. Số 2/2017, tr. 8 - 13.
Phân tích, bình luận các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 về thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc sở và cấp tương đương, Bộ trưởng; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, bất cập trong các quy định này, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
Đầu mục:0
2
3
Sự chồng chéo giữa biện pháp khắc phục hậu quả với các hình thức xử phạt trong pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính / Cao Vũ Minh // Nhà nước và Pháp luật. Số 10/2018, tr. 38 - 47.
Phân tích sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa biện pháp khắc phục hậu quả với các hình thức xử phạt trong pháp luật Việt Nam
Đầu mục:0
4
5
"Ba không" có chống được tham nhũng? / Cù Tất Dũng // Luật sư Việt Nam. 2019. - Số 3, tr. 11-12.
Trình bày thực trạng, khó khăn trong việc chống tham nhũng ở Việt Nam. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng chống tham nhũng có hiệu quả.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 805