Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Định tội danh / Đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật ; Lê Cảm
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012
703tr.; 21cm.+
Trường đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật
Khái niệm, các đặc tính cơ bản và những căn cứ pháp lý , căn cứ khoa học của việc định tội danh đối với các loại tội phạm như: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm có đồng phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số giải pháp góp phần đấu tranh phòng, chống các hành vi kinh doanh trái phép ở Việt Nam hiện nay / Trần Mạnh Đạt // Nhà nước và Pháp luật. Số 10/2006, tr. 32 - 41.Trên cơ sở nhận định về thực trạng, nguyên nhân của tội kinh doanh trái phép ở nước ta trong giai đoạn vừa qua, tác giả xây dựng nhiều giải pháp khác nhau để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này trên thực tiễn. Các giải pháp được tác giả phân thành nhiều nhóm, như: nhóm giải pháp kinh tế - xã hội; nhóm giải pháp về quản lý; nhóm giải pháp về chính sách, pháp luật; nhóm giải pháp về phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm; nhóm giải pháp về phổ biến, tuyên truyền pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
"Crimes against peace" and international law / Kirsten Sellars
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013
xiv, 316 p. ; 24 cm.

"In 1946, the judges at the International Military Tribunal at Nuremberg declared 'crimes against peace' - the planning, initiation or waging of aggressive wars - to be 'the supreme international crime'. At the time, the prosecuting powers heralded the charge as being a legal milestone, but it later proved to be an anomaly arising from the unique circumstances of the post-war period. This study traces the idea of criminalising aggression, from its origins after the First World War, through its high-water mark at the post-war tribunals at Nuremberg and Tokyo, to its abandonment during the Cold War. Today, a similar charge - the 'crime of aggression' - is being mooted at the International Criminal Court, so the ideas and debates that shaped the original charge of 'crimes against peace' assume new significance and offer valuable insights to lawyers, policy-makers and scholars engaged in international law and international relations".
Đầu mục:1

4
5
"Tự thú" khác "đầu thú" / Đinh Văn Quế // Luật sư Việt Nam. Số 11/2015, tr. 41 - 45.Phân tích những vấn đề liên quan đến tình tiết người phạm tội "tự thú" và "đầu thú". Chỉ ra những bất cập trong quy định của pháp luật hình sự về vấn đề này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện nhằm tạo công cụ cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt được áp dụng thống nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 177