Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Định tội danh / Đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật ; Lê Cảm

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012
703tr.; 21cm.+
Trường đại học quốc gia Hà Nội khoa Luật
Khái niệm, các đặc tính cơ bản và những căn cứ pháp lý , căn cứ khoa học của việc định tội danh đối với các loại tội phạm như: Tội phạm hoàn thành, tội phạm chưa hoàn thành, tội phạm có đồng phạm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A companion to philosophy of law and legal theory / edited by Dennis Patterson

Cambridge, Mass ; Blackwell Publishers, 1996
xii, 602 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A critical introduction to European law / Ian Ward

London : LexisNexis, c2003
xli, 336 p. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


4
A critical introduction to law / Wade Mansell

Milton Park, Abingdon, Oxon ; Routledge, [2015]
xiv, 205 p. ; 24 cm.


Đầu mục:2

5
A dictionary of law

Oxford ; Oxford University Press, 2002
551 p. ; 20 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 210