Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
"Nâng cao ý thức pháp luật nhằm xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật của nhân dân trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam" / Vũ Thị Hoài Phương // Thanh tra. 2019. - Số 10, tr. 34–36.Bài viết phân tích ý thức pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật nhằm xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay.

4
Administrative law and governance in Asia : comparative perspectives / edited by Tom Ginsburg and Albert H.Y. Chen
London ; Routledge, 2009
x, 384 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 97