Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A companion to philosophy of law and legal theory / edited by Dennis Patterson

Cambridge, Mass ; Blackwell Publishers, 1996
xii, 602 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về hiệu lực thời gian của án lệ / Đỗ Thanh Trung // Khoa học pháp lý. Số 9/2017, tr. 9 - 15.
Nghiên cứu nguyên tắc xác định hiệu lực thời gian của án lệ ở các nước thông luật và các nước dân luật, bao gồm khuynh hướng xác định hiệu lực hồi tố hay trở về trước và hiệu lực về sau của án lệ trong trường hợp bác bỏ án lệ. Phân tích một số bất cập của nguyên tắc xác định hiệu lực thời gian của án lệ theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đề xuất kiến nghị đối với nguyên tắc này.
Đầu mục:0
3
Bàn về hiệu quả làm luật của Quốc hội / Nguyễn Minh Đoan // Nghiên cứu lập pháp. Số 16/2018, tr. 3 - 8.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=47Nêu quan niệm về hiệu quả làm luật của Quốc hội, đánh giá hiệu quả làm luật của Quốc hội. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả làm luật của Quốc hội: lựa chọn đại biểu quốc hội thực sự có tài, có đức; nâng cao nhận thức của Quốc hội, đại biểu Quốc hội về trách nhiệm làm luật của mình,...
Đầu mục:0

4
5
Bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật - Yêu cầu quan trọng trong xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / Nguyễn Văn Cương // Nghiên cứu lập pháp. Số 18/2018, tr. 10 - 13, 29.
http://www.lapphap.vn/Pages/anpham/xemchitiet.aspx?ItemID=49Khái quát về tính ổn định của hệ thống pháp luật nói chung và của Việt Nam nói riêng. Đề xuất một số giải pháp nâng cao tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Đầu mục:0

       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8