Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ vựng tập = Recueil de Jurisprudence 1948-1967 : Trần Đại Khâm
Sài Gòn : Khai Trí, 1968
694 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Áp dụng các quy định của luật cạnh tranh về quảng cáo so sánh và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn / Nguyễn Thị Trâm // Kiểm sát. Số 9/2007, tr. 46 - 49.Sau khi phân tíchvề nội dung và phương pháp quảng cáo so sánh, tác giả cho rằng: Không nên cấm quảng cáo so sánh trực tiếp hay cấm sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp. Quảng cáo so sánh là quyền của các doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Aspects récents du droit de la concurrence / Andrée Puttemans coord. ; [collab.] Denis Waelbroeck, Jean-François Bellis, David Szafran
Bruxelles : Bruylant, 2005
214 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Asset based financing in today's economy 2011 / Edwin E. SmithC chair
New York : Practising Law Institute, 2011.
513 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 135