Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A cross-section of WTO law / by M.C.E.J. Bronckers

London : Cameron May, 2000
300 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A handbook on the WTO dispute settlement system / World Trade Organization ; prepared for publication by the Legal Affairs Division and the Appellate Body

Cambridge, UK ; Cambridge University Press, 2004
xvii, 215 p. ; 25 cm.
World Trade Organization.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
4
5
Áp dụng tập quán thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Hoa Kỳ - Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : luận văn thạc sĩ luật học / Nguyễn Trần Phú ; PGS. TS. Trần Ngọc Dũng hướng dẫn

Hà Nội , 2015
75 tr. ; 28 cm. +

Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về tập quán thương mại và áp dụng tập quán thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Hoa Kỳ. Đưa ra định hướng, nguyên tắc và giải pháp hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về xây dựng tập quán thương mại và áp dụng tập quán thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 31