Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Ban hành văn bản hành chính thông dụng với vai trò truyền đạt thông tin trong hoạt động quản lý - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : khóa luận tốt nghiệp / Trịnh Thị Phương Hải ; ThS. Đoàn Thị Tố Uyên hướng dẫn
Hà Nội, 2011
55 tr. ; 28 cm.

Khoá luận tốt nghiệp. Luật Hành chính. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2011
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Đoàn Thị Tố Uyên chủ biên ; Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh
Hà Nội : Tư pháp, 2017
247 tr. ; 21 cm.
Trường Đại học Luật Hà Nội
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo, hình thức, nội dung của một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, điều lệ, đề án, tờ trình,...
Đầu mục:219 (Lượt lưu thông:542) Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5 of 5