Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
"Sức mạnh mềm Ấn Độ - Sức mạnh mềm Việt Nam trong bối cảnh khu vực hóa, toàn cầu hóa" (Tổng thuật các tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế) / Lê Văn Toan // Lịch sử Đảng. Số 2/2018, tr. 66 - 71.Nêu sức mạnh mềm là khái niệm khoa học mới nhưng được nhiều nước quan tâm nghiên cứu về lý luận và thực tiễn. Hội thảo với chủ đề trên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã lược khảo những nội dung quan trọng của các học giả Việt Nam và Ấn Độ bàn về sức mạnh mềm của hai nước trong lịch sử, hiện tại, tương lai trong hợp tác phát triển.
Đầu mục:0
3
"Sức mạnh mềm" trong quan hệ quốc tế / Nguyễn Minh // Cộng sản. Số 808 (2/2010), tr. 102 - 106.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Ăng-Gô-La: Đối tác trọng điểm trong phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi / Nguyễn Mai Phương // Cộng sản. Số 10/2018, tr. 107 - 111.Nêu tình cảm hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Ăng-gô-la được nuôi dưỡng từ những năm tháng cùng đấu tranh giải phóng dân tộc trong thập niên 60 - 70 thế kỷ XX. Mối quan hệ này được duy trì và phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 75