Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Án lệ số 09/2016/AL / về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa” / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
https://anle.toaan.gov.vn/toaan/faces/lnk/dt/chitietanle?id=ANLETOAANGOVVN000567&_afrLoop=2174469724002466&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1783q00m88&_adf.ctrl-state=111lts9pg_412#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1783q00m88%26_afrLoop%3D2174469724002466%26id%3DANLETOAANGOVVN000567%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D111lts9pg_416
2016
14 tr.
Tòa án nhân dân tối cao
Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 6/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Án lệ gồm các phần: nguồn án lệ; vị trí nội dung án lệ; khái quát nội dung án lệ; quy định của pháp luật liên quan đến án lệ; từ khóa của án lệ và nội dung vụ án.
Đầu mục:0 Tài liệu số:12
Ảnh hưởng của việc thay đổi pháp luật đối với kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tư - góc nhìn từ các án lệ đầu tư / Đoàn Thanh Huyền // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề Hội nhập quốc tế về pháp luật /2017, tr. 168 - 178.
Bài viết giải thích học thuyết "kỳ vọng chính đáng" và phân tích ảnh hưởng của của các loại hành vi lập pháp đối với "kỳ vọng chính đáng" trên cơ sở các án lệ đầu tư của các nước châu Mỹ Latinh.
Đầu mục:0
3
Arbitration in Germany : the Model Law in practice / Edited by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento

Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2007
xxxvii, 1223 p. : ill., forms ; 25 cm.


Đầu mục:1

4
5
Bản chất pháp lí của hoà giải thương mại / Lê Hương Giang // Luật học. 2019. - Số 10, tr. 3-13.
Bài viết hệ thống hoá và nêu khái niệm của hoà giải thương mại dưới góc độ quan điểm học thuật và pháp lí, phân tích đặc điểm pháp lí cơ bản của hoà giải thương mại, từ đó làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về hoà giải thương mại trong thời gian tới.
Tài liệu số:1
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 61