Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
"Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô" tại Toà án hiến pháp : ghi chép của người tham gia phiên toà: sách tham khảo / Ph. M. Ruđinxki
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001
640 tr. ; 22 cm.

Cuốn sách viết về "Vụ án Đảng cộng sản Liên Xô". Tác giả đi sâu phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô vào năm 1991; đặc biệt nêu bật thắng lợi của nhóm đại biểu nhân dân CHXHCN Xô Viết - Liên bang Nga và của những nhà khoa học;
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Ba giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Vĩnh Long / Bảo Nam // Xây dựng Đảng. 2019. - Số 4, tr. 24-26.Bài viết trình bày những giải pháp trọng tâm được các cấp ủy đảng ở Vĩnh Long thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ: coi trọng nề nếp sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò người đứng đầu, ban chi ủy; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, có trọng tâm, trọng điểm.
Đầu mục:0
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 47