Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Tội cướp tài sản trong Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2015 và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm / Trần Thị Lịch // Nghề Luật. Số 1/2016, tr. 56 - 58.Tìm hiểu một số điểm chú ý trong dấu hiệu pháp lý hình sự và hình phạt đối với tội cướp tài sản. Nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội cướp tài sản. Đề xuất một số giải pháp đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 193