Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải thích điều ước quốc tế và một số đề xuất hoàn thiện Luật Điều ước quốc tế của Việt Nam / Mạc Thị Hoài Thương, Trần Minh Quang // Tòa án nhân dân. Số 14/2018, tr. 19 - 24, 47.
Khái quát chung hoạt động giải thích điều ước quốc tế; quy định của pháp luật quốc tế hiện hành; các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giải thích điều ước quốc tế và pháp luật của Việt Nam hiện hành về vấn đề này, một số hạn chế, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện.
Đầu mục:0
3
4
Bàn về vấn đề thực hiện điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế năm 2016 / Trần Thăng Long // Khoa học pháp lý. Số 1/2017, tr. 57 - 64.
Trình bày và so sánh quy định về thực hiện điều ước quốc tế trong Luật Điều ước quốc tế năm 2016 với Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005. Phân tích những khía cạnh liên quan đến việc thực thi điều ước quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế.
Đầu mục:0
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34