Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Bàn về các xã hội tiền tư bản : những đoạn tuyển chọn của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin / C. Mác, Ph. Ăng-ghen, V.I. Lê-nin

Hà Nội : Khoa học xã hội, 1975
658 tr. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 2 / C. Mác

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
915 tr. ; 22 cm.

Phân tích các quan điểm về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như Rodbertus với học thuyết mới về địa tô; Ricacdo và những vấn đề bổ sung về địa tô; học thuyết giá cả chi phí ở Ricacdo và Adam Smit,…
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 1 / C. Mác

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
659 tr. ; 22 cm.

Phân tích các quan điểm khác nhau về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản trọng nông, học thuyết Adam Smit, học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các học thuyết về giá trị thặng dư. Phần 3 / C. Mác

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
923 tr. ; 22 cm.

Phân tích các quan điểm về từng vấn đề của khoa học kinh tế chính trị, những ưu điểm và khuyết điểm trong phương pháp nghiên cứu dẫn đến quan niệm đúng đắn hay sai lầm của các trường phái kinh tế tư bản như sự lẫn lộn của Mantut về các phạm trù hàng hoá và tư bản, sự tan rã của trường phái Ricacdo, phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ricacdo,...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9