Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giải quyết tranh chấp về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới và kinh nghiệm cho các nước đang phát triển / Đỗ Thị Minh Thủy // Nhà nước và Pháp luật. Số 9/2017, tr. 71 - 84.
Đề cập một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giải quyết tranh chấp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Thương mại thế giới qua việc phân tích một số vụ việc cụ thể, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong xây dựng và thực thi chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Đầu mục:0
2
3
"Tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam / Tào Thị Huệ // Nghề Luật. 2019. - Số 1, tr. 76-80.
Trình bày "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra bình luận và những đề xuất nhằm thực thi hiệu quả "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.
Đầu mục:0
4
A handbook on the WTO dispute settlement system / World Trade Organization ; prepared for publication by the Legal Affairs Division and the Appellate Body

Cambridge, UK ; Cambridge University Press, 2004
xvii, 215 p. ; 25 cm.
World Trade Organization.

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


5
Alternative dispute resolution : a lawyer's guide to mediation and other forms of dispute resolution / Alexander H. Bevan

London : Sweet & Maxwell, 1992
xiii, 128 p. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 139