Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A companion to philosophy of law and legal theory / edited by Dennis Patterson

Cambridge, Mass ; Blackwell Publishers, 1996
xii, 602 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chất lượng đào tạo sau đại học về luật học - Những vấn đề được đặt ra / Nguyễn Ngọc Hòa // Luật học. Số 2/2017, tr. 89 - 96.
Bài viết phân tích 5 mâu thuẫn đang tác động xấu đến chất lượng đào tạo sau đại học về luật học, qua đó đưa ra một số biện pháp nhằm khắc phục các mâu thuẫn đó để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học về luật học của mỗi cơ sở đào tạo nói riêng cũng như của toàn quốc nói chung.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1
3
4
Frontiers of legal theory / Richard A. Posner

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2004
vi, 453 s.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Introduction à l"étude du droit / Jean-Claude Ricci

Paris : Hachette, 2001
157 p. ; 19 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8