Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Giáo trình Triết học Mác - Lê Nin / Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Biên soạn: Nguyễn Duy Quý,... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1999
670 tr. ; 20 cm.

Giáo trình gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgic nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành 2 phần riêng là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Trình bày triết học Mác - Lê Nin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo ; Chủ biên: Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc Long ; Vũ Tình, ... [et al.]

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004
521 tr. ; 20,5 cm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đầu mục:656 (Lượt lưu thông:1798) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hỏi - đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên ; Nguyễn Thế Kiệt biên soạn

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
141 tr. ; 19 cm.

Giới thiệu tóm tắt và hướng dẫn luyện thi môn triết học Mác-Lênin dưới dạng hỏi đáp
Đầu mục:551 (Lượt lưu thông:1109) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quan điểm của C.Mác và Ph. Ăng Ghen về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong giai đoạn hình thành quan niệm duy vật về lịch sử / Đào Thị Minh Thảo // Triết học. Số 11/2017, tr. 33 - 39.
Nêu và phân tích quan điểm duy vật về lịch sử là thành tựu lý luận có ý nghĩa vạch thời đại mà Mác và Ăngghen đã mang lại cho nhân loại. Trong đó vấn đề quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội là một nội dung quan trọng. Được đề xuất từ giai đoạn hình thành chủ nghĩa Mác qua những tác phẩm như Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hê ghen - Lời nói đầu, Gia đình thần thánh, Hệ tư tưởng Đức,... những quan niệm về vai trò quyết định của tồn tại xã hội với ý thức xã hội góp phần quan trọng trong việc triệt để chống lại chủ nghĩa duy tâm tôn giáo, tính chất siêu hình của CNDV cũ cũng như biến tướng của CNDT và tư duy kinh tế hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2