Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
Bước đầu triển khai đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến / Phạm Quang Đại // Dân chủ và Pháp luật. Số 12/2015, tr. 59 - 61, 64.
Tìm hiểu ba nội dung cơ bản được triển khai thực hiện trong đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, bao gồm: đối với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; quy trình xử lý hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 29