Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam / Tào Thị Huệ // Nghề Luật. 2019. - Số 1, tr. 76-80.
Trình bày "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại một số nước trên thế giới: Anh, Hoa Kỳ, Trung Quốc và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đưa ra bình luận và những đề xuất nhằm thực thi hiệu quả "tính bảo mật" trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam.
Đầu mục:0
2
Arbitration in Germany : the Model Law in practice / Edited by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento

Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2007
xxxvii, 1223 p. : ill., forms ; 25 cm.


Đầu mục:1

3
Arbitration on building contract disputes : a guide to Australian practice and procedure / by D. J. Golding

Melbourne : Master Builders' Association of Victoria, 1970
vii, 115 p. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Bàn về khắc phục sai sót trong tố tụng trọng tài nhằm tránh việc hủy phán quyết trọng tài / Hà Thị Thanh Bình, Phạm Hoài Huấn // Nhà nước và Pháp luật. Số 4/2015, tr. 44 - 49.
Bài viết tập trung phân tích quy định tại khoản 7 Điều 71 Luật trọng tài thương mại năm 2010 về quyền của các bên trong việcyêu cầu tòa án tạm đình chỉ việc xem xét hủy quyết định trọng tài và dành cho trọng tài cơ hội được sửa các sai sót để tránh việc phán quyết bị hủy.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30