Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định về lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2010
323 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Để góp phần thực hiện tốt Thông tư số 01/ 2014/TT - TTCP về xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra / Đoàn Ngọc Thưởng // Thanh tra. Số 3/2016, tr. 13 - 14.
Nêu ngày 23/4/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2014/ TT - TTCP về việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra. Thông tư là cơ sở, căn cứ để Thanh tra các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo về thanh tra.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hợp đồng kinh tế - Công cụ pháp lý gắn kế hoạch với thị trường : luận văn tốt nghiệp / Lê Thu Hương

Hà Nội, 1990
37 tr. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2  3  4 of 4